Lifecoach logo

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 maart 2023 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 2021-50459155-000020645732

Algemene voorwaarden Lifecoach.nl

Artikel 1 | Definities

 1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 2. Lifecoach.nl: Lifecoach.nl en de door haar ingeschakelde lifecoaches, geregistreerd bij het Collectief Alternatieve Therapeuten onder nummer: 20181173 en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten van en via Lifecoach.nl.
 4. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de diensten van en via Lifecoach.nl.
 5. Partijen: Lifecoach.nl en de opdrachtgever samen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Lifecoach.nl richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Lifecoach.nl is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 50459155.

Artikel 3 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst voortvloeit.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders met elkaar overeenkomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgevers en/of derden uitdrukkelijk uit.
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Lifecoach.nl, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Lifecoach.nl werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van de overeenkomst door Lifecoach.nl zijn ingeschakeld en alle personen voor wier handelen of nalaten Lifecoach.nl wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn.
 5. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
 6. In geval van schijnbare strijdigheden met de CAT-richtlijnen (indien van toepassing) en deze algemene voorwaarden, dienen deze algemene voorwaarden in het licht en de betekenis van de CAT-richtlijnen te worden uitgelegd, te raadplegen via https://catcollectief.nl.
 7. Lifecoach.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Lifecoach.nl zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op de website publiceren. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst met Lifecoach.nl te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen.
 8. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeenkomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 9. Indien Lifecoach.nl op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 4 | Aanbiedingen en offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door Lifecoach.nl gedane aanbiedingen zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 2. Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Lifecoach.nl het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Lifecoach.nl is niet verplicht de juistheid van de door de opdrachtgever of derden verstrekte gegevens te toetsen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lifecoach.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Lifecoach.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet-, of typefout bevat.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Lifecoach.nl is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door Lifecoach.nl. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lifecoach.nl bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) te overeenkomst wordt uitgevoerd.
 2. Lifecoach.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Lifecoach.nl heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Lifecoach.nl kan daarom niet aansprakelijk worden geteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, behandeling, begeleiding en/of coaching.
 3. Lifecoach.nl heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door Lifecoach.nl aan te wijzen persoon of derde.
 4. Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van Lifecoach.nl en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Lifecoach.nl is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
 5. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Lifecoach.nl voor administratiedoeleinden. Lifecoach.nl zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en spant zich in om de gegevens die Lifecoach.nl voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 6. De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, die Lifecoach.nl naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Lifecoach.nl te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Lifecoach.nl zijn verstrekt, heeft Lifecoach.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Lifecoach.nl hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Lifecoach.nl ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.
 8. De opdrachtgever is gehouden Lifecoach.nl toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door Lifecoach.nl worden uitgevoerd, evenals (sanitaire) voorzieningen, aansluitingen en door Lifecoach.nl benodigde materialen.
 9. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de coaching, begeleiding, en/of advisering en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
 10. De opdrachtgever is gehouden Lifecoach.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 11. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke (internet)verbinding tijdens online coaching. De opdrachtgever dient op een rustige plek deel te nemen aan de coaching en afleiding zo veel mogelijk te voorkomen.

Artikel 6 | Klantendossier (CAT)

 1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door Lifecoach.nl gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)
 2. Lifecoach.nl is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien het coachtraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 3. Indien het coachtraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van de Lifecoach.nl in, dan gebeurt dit voor eigen risico van de opdrachtgever en de opdrachtgever verklaart dat hij bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het coachtraject zonder goedkeuring van Lifecoach.nl te beëindigen.
 4. Het coachtraject kan door Lifecoach.nl eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.
 5. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat Lifecoach.nl een klantendossier bijhoudt, conform de geldende wet- en regelgeving.
 6. De opdrachtgever heeft recht op een kopie van zijn klantendossier. De opdrachtgever kan vernietiging van het klantendossier eisen. Lifecoach.nl is hiertoe wettelijke verplicht, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 7 | Prijzen en tarieven

 1. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door Lifecoach.nl gevraagde tarieven.
 2. Alle prijzen die Lifecoach.nl hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verzend-, bezorg- en administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven.
 3. Lifecoach.nl heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen, indien Lifecoach.nl dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wet- en regelgeving zijn hierbij uitgesloten.

Artikel 8 | Facturatie, betaling en incasso

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt vooraf plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en Lifecoach.nl. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van Lifecoach.nl en de betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 62 KNAB 0259 9985 59 t.n.v. Lifecoach.nl. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Lifecoach.nl heeft het recht om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
 3. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 5. Bij niet tijdige of niet volledige betaling is Lifecoach.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
 6. In geval van niet tijdige of niet volledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Lifecoach.nl, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Lifecoach.nl is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
 8. In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven is bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens de consument in verzuim is.
 9. Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. Lifecoach.nl heeft vanaf dat moment het recht om wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) als volgt berekend:
  • 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • 5% over de volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende €190.000,-
  • 5 % over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
 1. De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Lifecoach.nl ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 2. In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 9 | Betalingsonmacht

1. Lifecoach is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10 | Opschorting en ontbinding

 1. Lifecoach.nl heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Lifecoach.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
 2. Lifecoach.nl is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lifecoach.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Lifecoach.nl behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 11 | Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Lifecoach.nl niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lifecoach.nl kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Lifecoach.nl of door Lifecoach.nl ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Lifecoach.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Lifecoach.nl en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Lifecoach.nl.
 3. In geval van overmacht zal Lifecoach.nl zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
 4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen Lifecoach.nl gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Lifecoach.nl gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 12 | Duur, beëindiging en annulering

 1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Lifecoach.nl, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 4. Ingeval opdrachtgever het coachtraject voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren is hij aan Lifecoach.nl een vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door Lifecoach.nl nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Lifecoach.nl is gerechtigd voornoemde schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt aan opdrachtgever in rekening te brengen:
  • De kosten voor het intakegesprek aan schadevergoeding bij annulering binnen 24 uur vóór de aanvang van de uitvoering door Lifecoach.nl
  • 100% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering na de aanvang van de uitvoering door Lifecoach.nl

Artikel 13 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 • Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van het overeengekomen totaalbedrag;
 • Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van het overeengekomen totaalbedrag. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald;
 • Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van het overeengekomen totaalbedrag.

Artikel 13.1| Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

 1. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Lifecoach.nl. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en Lifecoach.nl eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven.
 2. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Lifecoach.nl, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Lifecoach.nl, als volgt:
 • Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van het overeengekomen totaalbedrag;
 • Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100% van het overeengekomen totaalbedrag. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.
 1. In afwijking van hetgeen in de leden 1 en 2 bepaald, hebben consumenten het recht, in geval van koop op afstand, de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden (het herroepingsrecht).
 2. Indien een consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen schriftelijk aan Lifecoach.nl kenbaar te maken. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij een consument instemt met een andere betaalwijze.
 3. Consumenten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst van consument, indien de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Lifecoach.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 4. Consumenten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van op maat gemaakte diensten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen.

Artikel 13.2 | Annulering door Lifecoach.nl

Lifecoach.nl behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdrachtgever te weigeren. Lifecoach.nl verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer. Lifecoach.nl is in een dergelijke situatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 14 | Het verzetten/annuleren van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal Lifecoach.nl de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd (minimaal 24 uur voor de desbetreffende afspraak) zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Lifecoach.nl behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 15 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Lifecoach.nl zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Lifecoach.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Lifecoach.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lifecoach.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Lifecoach.nl, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Lifecoach.nl voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Lifecoach.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Lifecoach.nl onder die verzekering. Lifecoach.nl heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst geen resultaatsverplichting en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Lifecoach.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lifecoach.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lifecoach.nl kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 1. Aansprakelijkheid van Lifecoach.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, letselschade of immateriële schade is uitgesloten.
 2. Lifecoach.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
 • het niet voldoen door de opdrachtgever aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
 • het ontbreken van informatie en/of gegevens of het verloren gaan van informatie en/of gegevens die Lifecoach.nl aan de opdrachtgever heeft geleverd;
 • vermissing, diefstal of het verloren gaan van persoonlijke eigendommen tijdens de dienstverlening van Lifecoach.nl;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Lifecoach.nl door de opdrachtgever of derden;
 • psychische problematiek, gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten naar aanleiding van de dienstverlening van Lifecoach.nl. Dergelijke klachten dienen te allen tijde onmiddellijk aan Lifecoach.nl kenbaar te worden gemaakt;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Lifecoach.nl. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
 • een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Lifecoach.nl en/of de opdrachtgever;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever;
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden. Lifecoaches zullen zich deugdelijk verzekeren en verzekerd houden voor eventuele schade die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Lifecoach.nl te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
 2. Lifecoach.nl is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Lifecoach.nl vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
 3. Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid Lifecoach.nl en diens leidinggevenden indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 17 | Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

 1. Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Lifecoach.nl is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van partijen zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 2. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van Lifecoach.nl dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Lifecoach.nl.
 3. Voor eventuele klachten kan de opdrachtgever zich ook wenden tot de beroepsorganisatie (CAT) van Lifecoach.nl. Lifecoach.nl is aangesloten bij de GAT geschillencommissie. https://www.gatgeschillen.nl/. Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal Lifecoach.nl zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. Voor eventuele klachten die verband houden met de behandelwijze/coaching van een ingeschakelde lifecoach, niet zijnde Lifecoach.nl, dient de opdrachtgever zich te wenden bij de beroepsorganisatie van de desbetreffende lifecoach. De beroepsorganisatie wordt voor aanvang van een behandeling/coaching aan opdrachtgever gemeld.
 4. Bij eventuele geschillen tussen de desbetreffende lifecoach en de opdrachtgever, zal Lifecoach.nl pogen hiertussen te bemiddelen. Echter kan Lifecoach.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor schades, tekortkomingen, kosten/of rente. Dit blijft een zaak tussen de lifecoach en de opdrachtgever.
 5. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lifecoach.nl is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen en zolang het geschil niet is voorgelegd aan een beroepsorganisatie van Lifecoach.nl en/of een onafhankelijk klachtenbureau. Voor consumenten geldt dat de rechter in de woonplaats van de consument tevens bevoegd is tot geschillenbeslechting.
 6. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Datum:

 

Voor akkoord: CAT-therapeut                                       Voor akkoord: opdrachtgever

 

 

 

 

 

 

——————————————                                    ——————————————

Lifecoach logo

Voor succesvol leven en werken.